Marike Dirkx
SPONTE
coaching - supervisie - training
Van Boetzelaerstraat 1
6515 JD Nijmegen

 

+31(0)6-28 47 60 65

 

CoachNetwerk

LVSCNobco keurmerk

 

Persoonlijke groei en ontwikkeling met hulp van Sponte coaching in Nijmegen

Coaching, supervisie en intervisie

Ontwikkel jezelf en bereik meer in je leven!

Je wilt jezelf verder ontwikkelen. Je wilt groeien in je werk of op privégebied. Misschien heeft je werkgever met jou je ontwikkelpunten doorgenomen, of heb je voor jezelf een aantal vragen waar je begeleiding bij wilt.

Er bestaan verschillende begeleidingsvormen die jou kunnen ondersteunen in je (professionele) ontwikkeling: coaching, supervisie en intervisie.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin je gaat oefenen om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Je werkt tijdens de sessies aan van te voren met jou samen vastgestelde (leer)doelen. Tijdens het traject zullen we deze regelmatig opnieuw bekijken en eventueel bijstellen. Het accent ligt op het functioneren. Coaching is dus heel concreet: wat wil je bereiken, hoe ga je dat doen en hoe zou je dat nog kunnen verbeteren.

Afhankelijk van jouw ontwikkelingsdoelen en (indien van toepassing) de doelstellingen van jouw organisatie, beslaat een coachingstraject tussen de 5 en 10 consulten. De consulten vinden plaats om de 2 à 3 weken.

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

Supervisie

Supervisie is een traject waarbij je volgens een vaste methode ingaat op de persoonlijke leervragen die jij hebt in je werk. Elke bijeenkomst reflecteer je op een praktijkervaring en kijken we terug op wat je uit de vorige bijeenkomst hebt meegenomen. Je krijgt zicht op welke situaties voor jou problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben (dieperliggende motieven en overtuigingen), hoe je er mee om kunt gaan en welke alternatieven er zijn. Je onderzoekt hoe je denken, voelen en handelen op elkaar af kunt stemmen, zo, dat het leidt tot een beter functioneren.
Bij supervisie ligt het accent op 'leren leren', waardoor ook na het traject jouw groeiproces op gang blijft.
Supervisie is ontwikkeld als begeleidingsvorm van mensen die beroepsmatig met mensen werken (zorg, hulpverleners, politie etc). Ik zet het in bij diegenen die bij mij komen met een leervraag rond de interactie met anderen.

Een supervisie is of individueel met de supervisor of in een groepje van maximaal vier personen.

Supervisie is geschikt als

  • je wilt leren reflecteren op je eigen gedrag
  • je jouw zelfinzicht wilt vergroten
  • je graag binnen een vaste structuur aan je ontwikkeling werkt
  • je graag de kwaliteit van beroepsmatig handelen wilt bevorderen

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

Intervisie

Bij intervisie werk je samen in een groep van maximaal 8 collega's met een vergelijkbare functie aan het analyseren van en meedenken over vraagstukken of knelpunten waar je tegenaan loopt in het werk. Eén collega brengt een probleem in; de anderen stellen gericht vragen waardoor de inbrenger een betere analyse van de situatie kan maken en verschillende oplossingen kan formuleren. Op deze manier maken jullie gebruik van elkaars deskundigheid, waarbij je je eigen deskundigheid verder ontwikkeld. En daarmee verhoog je de kwaliteit van het werk.

Intervisie vraagt van jou en je collega's een aantal basisvaardigheden. Ik help jullie de groep opstarten en begeleid het proces een van te voren vastgelegd aantal sessies, waarna jullie zelfstandig als intervisiegroep verder kunnen. 

Intervisie is geschikt als

  • je van en met je collega's wilt leren
  • je gebruik wilt maken van het probleemoplossend vermogen van de groep
  • je de aanwezige deskundigheid binnen de organisatie wilt vergroten en optimaal benutten

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

 

Gedragscode

Als coach en supervisor ben ik gebonden aan de gedragscodes van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en de LVSC (Landelijke vereniging voor Supervisie en Coaching).